Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2020) 4

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Strategija s Afrikom - Program rada EK za 2020.