Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 99

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktiva o zlouporabi tržišta)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave