Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 94

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Nova industrijska strategija za Europu - Program rada EK za 2020.