Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 96

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji primjene Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave