Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 97

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o vanjskoj aktivnosti EIB-a s proračunskim jamstvom EU-a u 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave