Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 98

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo: Za čišću i konkurentniju Europu
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Održiva proizvodnja i potrošnja - Program rada EK za 2020.