Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 91

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća u cilju okončanja stanja prekomjernog državnog deficita u Rumunjskoj
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave