Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 152

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.–2025.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ravnopravnost spolova
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijative za jednakost i nediskriminaciju - Program rada EK za 2020.