Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 101

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi akcijskog plana EU-a o borbi protiv razlike u plaćama između spolova za razdoblje 2017.-2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ravnopravnost spolova
Datum izravne dostave