Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 92

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave