Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 83

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave