Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 58

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost na temu donošenja izmjena Priloga VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, izmjena poglavlja II-1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru i izmjena Međunarodnog pravilnika o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave