Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 650

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2020.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave