Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 637

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2019
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave