Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 633

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Treće izvješće
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave