Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 625

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku odredbi o dobrovoljnom označivanju na temelju Uredbe (EZ) br. 1760/2000 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 653/2014
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave