Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 640

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Europski zeleni plan
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Komunikacija o europskom zelenom planu - Program rada EK za 2020.