Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 922

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave