Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 920

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Mađarskoj 26. rujna 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave