Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 598

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave