Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 591

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu država članica i EMA-e u pogledu popisa lijekova za humanu primjenu koji su predmet dodatnog praćenja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave