Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 420

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Japana o prijenosu i uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Sigurnost i obrana
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave