Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 560

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave