Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 429

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2017.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave