Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 426

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i Socijalnom odboru o primjeni i provedbi Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave