Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 365

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja Unije u području zdravstva u 2016.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave