Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 415

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o aktivnostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji 2017. i 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave