Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 412

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o sastanku na vrhu o djelovanju u području klime 2019. u organizaciji glavnog tajnika Ujedinjenih naroda u New Yorku
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave