Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 397

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti