Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 295

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću Plan za postizanje dogovora o dugoročnom proračunu Unije za razdoblje 2021.–2027. Doprinos Europske komisije sastanku Europskog Vijeća 20. i 21. lipnja 2019.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave