Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 260

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2019.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave