Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 500

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Europski semestar 2019.: preporuke po državama članicama
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave