Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 274

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2020.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave