Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 266

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ex post evaluacija europskih prijestolnica kulture 2017. (Pafos i Aarhus)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave