Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 257

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave