Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 320

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt izmjene Proračuna BR. 2. za opći proračun za 2019. Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave