Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 236

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Preispitivanje napretka u provedbi strategije EU-a za zelenu infrastrukturu
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave