Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 310

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2020. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010.) (članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave