Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 234

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije - Izvješće Komisije o evaluaciji u sredini programskog razdoblja Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave