Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 283

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Češkoj odobrava primjena općeg mehanizma prijenosa porezne obveze odstupajući od članka 193. Direktive 2006/112/EZ
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave