Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 277

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ostalo
Datum izravne dostave