Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 515

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2019.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave