Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 540

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, lipanj 2019.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave