Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 541

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće komisije Vijeću Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Rumunjskoj provedenoj 14. i 15. ožujka 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave