Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 543

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/417/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Španjolskoj
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave