Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 522

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2019.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave