Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 250

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Smjernice o Uredbi o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave