Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 244

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom revizorskom sudu o upravljanju Jamstvenim fondom europskog fonda za strateška ulaganja za 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave