Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 218

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europa u svibnju 2019.: pripreme za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju u sve nesigurnijem svijetu Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-27 u Sibiuu (Rumunjska) 9. svibnja 2019.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave