U Hrvatskome saboru predstavljen rad Odbora regija i aktivnosti hrvatskih članova

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je zajednička sjednica Odbora za europske poslove, Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a te Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na kojoj je predstavljen rad Odbora regija i aktivnosti hrvatskih članova. 

Zajedničku sjednicu otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko. Leko je podsjetio na to da ukupno zakonodavstvo Europske unije znatno utječe na život hrvatskih građana, a po nekim procjenama čak 70 posto zakonodavstva Unije izravno utječe na život građana upravo u regijama i lokalnim zajednicama. 

Lisabonskim ugovorom ojačana je uloga nacionalnih parlamenata te regionalnih i lokalnih zajednica s pomoću Odbora regija. Europski model donošenja odluka na više razina može uspješno funkcionirati samo ako su sve razine, europska, nacionalna, regionalna i lokalna dobro definirane i ako su građani dobro informirani te aktivno sudjeluju u tom procesu, istaknuo je Leko. 

U nastavku sjednice član Odbora regija i voditelj hrvatskoga izaslanstva pri Odboru regija Nikola Dobroslavić predstavio je rad i aktivnosti Odbora. Istaknuo je da je Odbor utemeljen 1994. godine kao savjetodavno tijelo Europske unije koje na europskoj razini predstavlja interese lokalnih i regionalnih vlasti i funkcionira na temelju triju osnovnih načela: načelu supsidijarnosti, blizine i partnerstva. 

- Broj članova Odbora regija ne smije biti veći od 350, a RH ima devet članova i zamjenika članova koji su imenovani na petogodišnji mandat od 2015. do 2020., dodao je Dobroslavić.  

Članovi Odbora regija podsjetili su na to da se Europski parlament, Vijeće ili Europska komisija moraju savjetovati s Odborom kada je to predviđeno ugovorima, a posebice u slučajevima koji se odnose na prekograničnu suradnju, a Odbor može davati i mišljenja na vlastitu inicijativu u slučajevima u kojima je takav postupak primjeren. 

Razgovaralo se još i o modalitetima suradnje Odbora regija i Hrvatskoga sabora u postupku donošenja pojedinih zakonodavnih prijedloga u institucijama Unije kao i o mogućoj suradnji Odbora regija s drugim relevantnim institucijama u RH. 

Na zajedničkoj sjednici sudjelovali su članovi triju odbora Hrvatskoga sabora te članovi i zamjenici članova Odbora regija.
 

Autor: Služba za medije